Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to bezpłatne zajęcia mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z trudnościami rozwojowymi. W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny dziecka, która pełni ważną rolę w jego funkcjonowaniu i rozwoju.

W ramach działalności finansowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oferujemy:

  • zindywidualizowane zajęcia, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny, a także wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne
  • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka
  • poradnictwo specjalistyczne dla Rodziców związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka

Kto może uczestniczyć w zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju?
Aby zapisać dziecko do Poradni należy posiadać aktualną opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dokument ten uprawnia do korzystania z zajęć w wyznaczonym okresie (najpóźniej do rozpoczęcia nauki w szkole).
Opinie wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Co wyróżnia zajęcia prowadzone w Ośrodku Wpierania Rozwoju Dziecka?

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju stanowi główną oś działalności Poradni
  • Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, Rodzice/Opiekunowie zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach
  • Zatrudniamy grono wyspecjalizowanych terapeutów. Pracują u nas osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka
  • Każdemu dziecku, niezależnie od tego jakiego rodzaju terapię realizuje w naszej Poradni, zostaje przypisany zespół specjalistów złożony z pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty oraz psychologa dziecięcego. Specjaliści ci w trakcie regularnych spotkań zespołów wczesnego wspomagania wymieniają między sobą informacje, aby w sposób zintegrowany wspierać rozwój podopiecznych
  • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zróżnicowanego zakresu celów diagnostycznych i terapeutycznych
  • Regularnie poddajemy naszą pracę ewaluacji i kontroli w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Ponadto, podobnie jak każda placówka oświatowa, podlegamy nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty (Małopolski Kurator Oświaty)