Diagnoza

Diagnoza jest przeprowadzana z wykorzystaniem standaryzowanych testów przez certyfikowanego diagnostę (lub zespół diagnostów w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, logopeda).
Celem spotkań jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, a także jego możliwości psychofizycznych.
Po zakończeniu spotkań diagnostycznych oraz wydaniu pisemnej opinii przeprowadzane jest spotkanie diagnosty wraz z Rodzicem/Opiekunem w celu omówienia wyników diagnozy.

Diagnoza

DiagnozaLiczba wizytCzas trwania 1 wizyty
Psychologiczno-pedagogiczna2do 90 minut
Psychologiczna1-2do 90 minut
Pedagogiczna1-2do 90 minut
Specyficznych trudności w uczeniu się
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
2do 90 minut
Gotowości szkolnej2do 90 minut
Wydanie opiniiSzczegółowe informacje pod numerem telefonu: 882-166-723